روزیاتو: مجموعه تصاویری قدیمی که افغانستانِ پیش از جنگ را به تصویر می کشند

افغانستان، یکی از همسایگان ایران است و سرزمینی محسوب می شود که سالهاست در گیر و دار جنگ به سر می برد. اما این کشور همواره در چنین شرایطی نبوده و روزگاری نیز آرامش و ثابت بر آن حکم می رانده.

در همین راستا روزیاتو در یکی از مطالب اخیرش نگاهی داشته به مجموعه تصاویری که افغانستان را در ایام پیش از شروع جنگ با بیگانگان و جنگ های داخلی به تصویر می کشند و از شما دعوت به عمل می آوریم در صورت تمایل این پست خواندنی را مطالعه و مشاهده نمایید.

The post appeared first on .

روزیاتو: مجموعه تصاویری قدیمی که افغانستانِ پیش از جنگ را به تصویر می کشند

افغانستان، یکی از همسایگان ایران است و سرزمینی محسوب می شود که سالهاست در گیر و دار جنگ به سر می برد. اما این کشور همواره در چنین شرایطی نبوده و روزگاری نیز آرامش و ثابت بر آن حکم می رانده.

در همین راستا روزیاتو در یکی از مطالب اخیرش نگاهی داشته به مجموعه تصاویری که افغانستان را در ایام پیش از شروع جنگ با بیگانگان و جنگ های داخلی به تصویر می کشند و از شما دعوت به عمل می آوریم در صورت تمایل این پست خواندنی را مطالعه و مشاهده نمایید.

The post appeared first on .

روزیاتو: مجموعه تصاویری قدیمی که افغانستانِ پیش از جنگ را به تصویر می کشند