روزیاتو: علم برای خواب هایی که هر شب می بینیم چه تعابیری دارد؟

بشر از زمان هایی بسیار دور در پی آن بوده تا برای خواب هایی که در زمان استراحت خود می دیده است تعابیری را بیابد. اما در قرن بیست و یکم شاید تعابیر سنتی دیگر معنایی نداشته باشند.

در همین راستا روزیاتو امروز نگاهی داشته به توضیحات علمی موجود پیرامون خواب هایی که هر شب می بینیم و اگر می خواهید آنچه دنیای دانش از رویاهایمان تعبیر می کند را بدانید، توصیه می کنیم سری به این نوشته ی خواندنی بزنید.

The post appeared first on .

روزیاتو: علم برای خواب هایی که هر شب می بینیم چه تعابیری دارد؟

بشر از زمان هایی بسیار دور در پی آن بوده تا برای خواب هایی که در زمان استراحت خود می دیده است تعابیری را بیابد. اما در قرن بیست و یکم شاید تعابیر سنتی دیگر معنایی نداشته باشند.

در همین راستا روزیاتو امروز نگاهی داشته به توضیحات علمی موجود پیرامون خواب هایی که هر شب می بینیم و اگر می خواهید آنچه دنیای دانش از رویاهایمان تعبیر می کند را بدانید، توصیه می کنیم سری به این نوشته ی خواندنی بزنید.

The post appeared first on .

روزیاتو: علم برای خواب هایی که هر شب می بینیم چه تعابیری دارد؟