روزیاتو: اگر در طول پرواز موبایل خود را خاموش نکنید چه اتفاقی برای هواپیما روی خواهد داد؟

به صورت معمول در هنگام شروع سفرهای هوایی خدمه پرواز از مسافرین می خواهند تا موبایل های خود را خاموش کنند. اما علت این درخواست چیست و اگر تلفن همراه مان را خاموش نکنیم چه اتفاقی ممکن است برای هواپیما روی دهد؟

روزیاتو در یکی از یادداشت های اخیر خود به همین موضوع پرداخته و لذا اگر پرسشی مشابه نیز برای شما مطرح است توصیه می کنیم سری به این مطلب جالب و خواندنی بزنید.

The post appeared first on .

روزیاتو: اگر در طول پرواز موبایل خود را خاموش نکنید چه اتفاقی برای هواپیما روی خواهد داد؟

به صورت معمول در هنگام شروع سفرهای هوایی خدمه پرواز از مسافرین می خواهند تا موبایل های خود را خاموش کنند. اما علت این درخواست چیست و اگر تلفن همراه مان را خاموش نکنیم چه اتفاقی ممکن است برای هواپیما روی دهد؟

روزیاتو در یکی از یادداشت های اخیر خود به همین موضوع پرداخته و لذا اگر پرسشی مشابه نیز برای شما مطرح است توصیه می کنیم سری به این مطلب جالب و خواندنی بزنید.

The post appeared first on .

روزیاتو: اگر در طول پرواز موبایل خود را خاموش نکنید چه اتفاقی برای هواپیما روی خواهد داد؟