آقای Takashi Sensui مدیر کل بخش ژاپن Xbox از مایکروسافت، پس از ۸ سال مدیریت بخش ژاپن Xbox از مقام خود استعفاء داد و از این بخش جدا شد. البته ایشان فعالیت های خود را در بخش مدیریت کسب و کار بخش سرگمی مایکروسافت ایالات متحده آمریکا ادامه می دهند. هنوز اطلاعات دلیل استفاء ایشان از […]