دستیار هوشمند صوتی جدید گوگل دارای شخصیت مستقل و خاطرات خواهد بود

در حال حاضر، انتقادات زیادی نسبت به دستیار هوشمند صوتی گوگل به علت کارای محدود و صدای ماشینی و غیر انسانی اش، وجود دارد.

دستیار هوشمند صوتی جدید گوگل دارای شخصیت مستقل و خاطرات خواهد بود

(image)
در حال حاضر، انتقادات زیادی نسبت به دستیار هوشمند صوتی گوگل به علت کارای محدود و صدای ماشینی و غیر انسانی اش، وجود دارد.
دستیار هوشمند صوتی جدید گوگل دارای شخصیت مستقل و خاطرات خواهد بود