در سال 2017، سه چهارم ترافیک اینترنت جهان، از گوشی های هوشمند و تبلت ها می گذرد

با اطمینان بسیار بالا می توان گفت که تکنولوژی موبایل، چیزی است که به این زودی مرگ ندارد.

در سال 2017، سه چهارم ترافیک اینترنت جهان، از گوشی های هوشمند و تبلت ها می گذرد

(image)
با اطمینان بسیار بالا می توان گفت که تکنولوژی موبایل، چیزی است که به این زودی مرگ ندارد.
در سال 2017، سه چهارم ترافیک اینترنت جهان، از گوشی های هوشمند و تبلت ها می گذرد