دانشمندان در تلاشند تا با تغییر ماهیت سلول های کرگدن سفید، این گونه را از خطر انقراض نجات دهند

فعالیت های انسان و تغییرات آب و هوایی زمین بیشترین تاثیر را روی گونه های مختلف جانوری داشته تا جایی که حالا، بسیاری از جانداران در معرض خطر انقراض قرار دارند و کرگدن های سفید شمالی از جمله گونه هایی هستند که بیشترین تاثیر را از این دو فاکتور دریافت کرده اند.

در حال حاضر تنها سه راس از این حیوان در سرتاسر کره زمین باقی مانده و همین سه راس هم نمی توانند به شیوه طبیعی تولید مثل کنند. در نتیجه اگر هرچه سریع تر فکری به حال آنها نشود خطر انقراض شان حتمی خواهد بود.

همین مساله باعث شده که دانشمندان به فکر راهکار تازه ای برای بقای نسل این حیوان بیافتند تا هر طور که شده آنها را زنده نگه دارند. آنها در نظر دارند سلول های منجمد و زنده کرگدن های شمالی را به سلول های بنیادی بدل نمایند تا از طریق آنها تخمک و اسپرم لازم برای لقاح آزمایشگاهی را تهیه کنند.

البته باید در نظر داشت که برنامه ریزی برای نجات یک گونه جانوری و اقدام برای این کار یکی نیستند. ممکن  است که برای کشت سلول های یاد شده با استفاده از این تکنیک، به بافت دیگر حیوانات نیاز باشد و در نهایت هیچ تضمینی وجود ندارد که حاصل لقاح آزمایشگاهی، کردگدن سالمی باشد.

علاوه بر این، باغ های وحش نیز معمولا بودجه های هنگفت چند میلیون دلاری که برای این منظور نیاز خواهد بود را در اختیار ندارند. در هر حال اگر همه چیز درست پیش برود امید می رود که این گروه از دانشمندان به نتیجه مطلوب مد نظر خود برسند.

The post appeared first on .

دانشمندان در تلاشند تا با تغییر ماهیت سلول های کرگدن سفید، این گونه را از خطر انقراض نجات دهند

فعالیت های انسان و تغییرات آب و هوایی زمین بیشترین تاثیر را روی گونه های مختلف جانوری داشته تا جایی که حالا، بسیاری از جانداران در معرض خطر انقراض قرار دارند و کرگدن های سفید شمالی از جمله گونه هایی هستند که بیشترین تاثیر را از این دو فاکتور دریافت کرده اند.

در حال حاضر تنها سه راس از این حیوان در سرتاسر کره زمین باقی مانده و همین سه راس هم نمی توانند به شیوه طبیعی تولید مثل کنند. در نتیجه اگر هرچه سریع تر فکری به حال آنها نشود خطر انقراض شان حتمی خواهد بود.

همین مساله باعث شده که دانشمندان به فکر راهکار تازه ای برای بقای نسل این حیوان بیافتند تا هر طور که شده آنها را زنده نگه دارند. آنها در نظر دارند سلول های منجمد و زنده کرگدن های شمالی را به سلول های بنیادی بدل نمایند تا از طریق آنها تخمک و اسپرم لازم برای لقاح آزمایشگاهی را تهیه کنند.

البته باید در نظر داشت که برنامه ریزی برای نجات یک گونه جانوری و اقدام برای این کار یکی نیستند. ممکن  است که برای کشت سلول های یاد شده با استفاده از این تکنیک، به بافت دیگر حیوانات نیاز باشد و در نهایت هیچ تضمینی وجود ندارد که حاصل لقاح آزمایشگاهی، کردگدن سالمی باشد.

علاوه بر این، باغ های وحش نیز معمولا بودجه های هنگفت چند میلیون دلاری که برای این منظور نیاز خواهد بود را در اختیار ندارند. در هر حال اگر همه چیز درست پیش برود امید می رود که این گروه از دانشمندان به نتیجه مطلوب مد نظر خود برسند.

The post appeared first on .

دانشمندان در تلاشند تا با تغییر ماهیت سلول های کرگدن سفید، این گونه را از خطر انقراض نجات دهند