دانشمندان دریافتند که باکتری ها مانند نورون ها قادر به برقراری ارتباط الکتریکی هستند

دانشمندان پیش از این عقیده داشتند که باکتری ها تنها از طریق شیمیایی با هم ارتباط برقرار می کنند  اما اکنون محققان دانشگاه کالیفرنیا سان دیگو به این موضوع پی برده اند که موجودات تک سلولی مذکور قادرند با یکدیگر ارتباط الکتریکی داشته باشند.

بر اساس این گزارش، دو سال پیش «جینتاو لیو» محقق دانشگاه «UCSD» در حال کار روی یک کلنی «Bacillus subtilis» بود که متوجه شد آنها در بازه های زمانی مشخصی گسترش پیدا کرده و سپس یک مرتبه متوقف می شوند. با توقف بسط یافتن توده، اجازه عبور مواد مغذی از لبه ها به سمت مرکز آن فراهم می شود که اگر مکانیسم مذکور رخ ندهد، باکتری هایی که در مرکز قرار دارند به دلیل عدم دریافت مواد غذایی از بین می روند.

گفتنی است با از بین رفتن باکتری های بخش مرکزی، بیوفیلم تولید شده از هم خواهد پاشید و اعضای موجود در لبه آن نیز آسیب پذیر می شوند.

حال محققان با بررسی دلایل و چگونگی مکانیسم مذکور دریافته اند که در واقع باکتری «Bacillus subtilis» دارای کانال هایی یونی روی غشای خارجی خود هستند که شبیه دریچه های میکروسکوپی باز و بسته می شوند. باکتری ها با بهره گیری از قابلیت مذکور می توانند یون های پتاسیم با بار مثبت را ارسال و دریافت کنند.

زمانی که باکتری های بخش مرکزی کلنی با کمبود مواد مغذی مواجه شوند شروع به انتشار یون های پتاسیم می کنند که مرحله به مرحله و از باکتری به باکتری دیگر منتقل شده و به اعضای موجود روی لبه کلنی می رسد و آنها راه را برای ورود مواد غذایی باز می کنند.

علاوه بر آن، موج پتاسیم به بیرون از کلنی منتقل شده و دیگر باکتری های «Bacillus subtilis» را نیز برای پیوستن به آن جذب می کند. همچنین از آنجایی که پتاسیم برای زنده ماندن سلول حیاتی بوده و در ساختار تمام سلول ها وجود دارد، مکانیسم یاد شده می تواند به عنوان یک «زبان عمومی» در بین گونه های مختلف باکتری نقش ایفا کند.

The post appeared first on .

دانشمندان دریافتند که باکتری ها مانند نورون ها قادر به برقراری ارتباط الکتریکی هستند