خیره شدن به صفحه گوشی هوشمند پیش از خواب، احتمال کوری موقت را بالا می برد

به تازگی مطالعه ای در مورد ارتباط کوری موقت با کار کردن با گوشی هوشمند پیش از خواب انجام شده است.

خیره شدن به صفحه گوشی هوشمند پیش از خواب، احتمال کوری موقت را بالا می برد

(image)
به تازگی مطالعه ای در مورد ارتباط کوری موقت با کار کردن با گوشی هوشمند پیش از خواب انجام شده است.
خیره شدن به صفحه گوشی هوشمند پیش از خواب، احتمال کوری موقت را بالا می برد