جوان روسی برای بازی کردن Pokemon Go در کلیسا، به زندان می رود

ویدیویی که جوان روسی حین بازی کردن Pokemon Go در کلیسا در یوتویب منتشر کرده، برایش دردسر ساز شده است.

جوان روسی برای بازی کردن Pokemon Go در کلیسا، به زندان می رود

(image)
ویدیویی که جوان روسی حین بازی کردن Pokemon Go در کلیسا در یوتویب منتشر کرده، برایش دردسر ساز شده است.
جوان روسی برای بازی کردن Pokemon Go در کلیسا، به زندان می رود