تولید آیفون های سال آینده با صفحه نمایش OELD به واقعیت نزدیک شد

شایعه تولید آیفون های سال آینده با صفحه نمایش OLED، مدت هاست که وجود دارد.

تولید آیفون های سال آینده با صفحه نمایش OELD به واقعیت نزدیک شد

(image)
شایعه تولید آیفون های سال آینده با صفحه نمایش OLED، مدت هاست که وجود دارد.
تولید آیفون های سال آینده با صفحه نمایش OELD به واقعیت نزدیک شد