تماشا کنید: سیستم جدید بازی Heroes of the Storm+ توضیحاتی در مورد تغییرات جدید

بلیزارد تریلری جدید از نحوه بازی و تغییرات ایجاد شده در بازی Heroes of the Storm را منتشر کرد. آپدیت جدید شامل تغییرات بسیار عمده ای بوده، تغییراتی که بازی را به ۱۰ مرحله مختلف (هر مرحله از ۵ بخش تشکیل شده است) تبدیل می کند. به گزارش و به نقل از شما با حریفانی روبرو می شوید که یا هم رتبه شما هستند و یا ۱ مرحله بالاتر یا پایین تر از شما قرار دارند.  قبل از شروع هر فصل ۱۰ بازی برای ارزیابی انجام می شود که با توجه به سطح مهارت شما، بازی شما را در یک لیگ مناسب قرار می دهد.

می توانید تمام تغییرات ایجاد شده را در تریلر زیر تماشا کنید.

تماشا کنید: سیستم جدید بازی Heroes of the Storm+ توضیحاتی در مورد تغییرات جدید

(image)

بلیزارد تریلری جدید از نحوه بازی و تغییرات ایجاد شده در بازی Heroes of the Storm را منتشر کرد. آپدیت جدید شامل تغییرات بسیار عمده ای بوده، تغییراتی که بازی را به ۱۰ مرحله مختلف (هر مرحله از ۵ بخش تشکیل شده است) تبدیل می کند. به گزارش و به نقل از شما با حریفانی روبرو می شوید که یا هم رتبه شما هستند و یا ۱ مرحله بالاتر یا پایین تر از شما قرار دارند.  قبل از شروع هر فصل ۱۰ بازی برای ارزیابی انجام می شود که با توجه به سطح مهارت شما، بازی شما را در یک لیگ مناسب قرار می دهد.

می توانید تمام تغییرات ایجاد شده را در تریلر زیر تماشا کنید.

تماشا کنید: سیستم جدید بازی Heroes of the Storm+ توضیحاتی در مورد تغییرات جدید