تماشا کنید: اگر The Witcher 3 یک عنوان جنایی، کارآگاهی نوآر بود

قهرمان The Witcher 3 یعنی گرالت همانند یک کارآگاه برای ردیابی از حس غریزی خود استفاده می کند، حال او را در نقش یک کارآگاه واقعی تصور کنید، به نظر شما چگونه می شود؟ یک طراح به نام “آستور الکساندر” () با طراحی سه طرح هنری زیبا، شخصیت های Witcher را در حالت نوآر به تصویر در آورده و  به این سوال پاسخ داده. 

به گزارش و به نقل از ، الکساندر سه پوستر را طراحی کرده که به نظر می رسد هر کدام مربوط به یک فیلم نوآر متفاوت بر اساس مراحل عنوان The Witcher 3 باشند. تصویر اول به داستان اصلی و جست و جوی گرالت برای یافتن سیری (Ciri) اشاره دارد. دو تصویر دیگر نیز به نظر می رسد بر اساس مراحل فرعی باشند.

تصویر دوم وارد جزئیات گذشته ای که گرالت و ینیفیر (Yennefer) در کنار یکدیگر داشته اند، شده است و شما اجازه داده که در مورد آینده آنها تصمیم گیری کنید. پوستر سوم نیز به شما کمک می کند تا تریس (Triss) و دیگر جادوگران را از Novigrad فراری دهید. در ادامه تصویر را مشاهده نمایید.

<جهت مشاهده در اندازه واقعی بر روی تصاویر کلیک کنید.>

همانطورکه در تصاویر مشاهده کردید، با وجود مدرن شدن شخصیت ها، خصوصیات آشنای هر کدام همچنان به شکل ماهرانه ای حفظ شده است. در تصویری که گرالت سلاحی را در دست گرفته، پنج نشان Witcher را بر بدنه اسلحه او می توان مشاهده کرد. از سوی دیگر می بینیم که تریس نیز با جادو در حال روشن کردن سیگار است.

تصاویر به بهترین شکل حس نوآر را منتقل می کنند. نظر شما چیست؟

تماشا کنید: اگر The Witcher 3 یک عنوان جنایی، کارآگاهی نوآر بود

قهرمان The Witcher 3 یعنی گرالت همانند یک کارآگاه برای ردیابی از حس غریزی خود استفاده می کند، حال او را در نقش یک کارآگاه واقعی تصور کنید، به نظر شما چگونه می شود؟ یک طراح به نام “آستور الکساندر” () با طراحی سه طرح هنری زیبا، شخصیت های Witcher را در حالت نوآر به تصویر در آورده و  به این سوال پاسخ داده. 

به گزارش و به نقل از ، الکساندر سه پوستر را طراحی کرده که به نظر می رسد هر کدام مربوط به یک فیلم نوآر متفاوت بر اساس مراحل عنوان The Witcher 3 باشند. تصویر اول به داستان اصلی و جست و جوی گرالت برای یافتن سیری (Ciri) اشاره دارد. دو تصویر دیگر نیز به نظر می رسد بر اساس مراحل فرعی باشند.

تصویر دوم وارد جزئیات گذشته ای که گرالت و ینیفیر (Yennefer) در کنار یکدیگر داشته اند، شده است و شما اجازه داده که در مورد آینده آنها تصمیم گیری کنید. پوستر سوم نیز به شما کمک می کند تا تریس (Triss) و دیگر جادوگران را از Novigrad فراری دهید. در ادامه تصویر را مشاهده نمایید.

<جهت مشاهده در اندازه واقعی بر روی تصاویر کلیک کنید.>

همانطورکه در تصاویر مشاهده کردید، با وجود مدرن شدن شخصیت ها، خصوصیات آشنای هر کدام همچنان به شکل ماهرانه ای حفظ شده است. در تصویری که گرالت سلاحی را در دست گرفته، پنج نشان Witcher را بر بدنه اسلحه او می توان مشاهده کرد. از سوی دیگر می بینیم که تریس نیز با جادو در حال روشن کردن سیگار است.

تصاویر به بهترین شکل حس نوآر را منتقل می کنند. نظر شما چیست؟

تماشا کنید: اگر The Witcher 3 یک عنوان جنایی، کارآگاهی نوآر بود