تعرفه‌ های انتقال و دسترسی به اینترنت ثابت و سيار كاهش يافت

صادق عباسی شاهكوه، معاون بررسی های فنی و صدور پروانه ی رگولاتوری از ابلاغ مصوبه های جلسه ی ۲۳۷ كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات درباره ی تغيير تعرفه‌ های پهنای باند اينترنت بين‌ الملل زيرساخت، انتقال لايه ی ۲ و ۳ در شبكه ی زيرساخت و غير زيرساخت و دسترسی ثابت و سيار خبر داده است.

وی در این باره گفته است: «به موازات اجرای مصوبه ی ۲۱۴ كميسيون مبنی بر ايجاد مراكز تبادل داده (IXP) در درگاه های بين‌ المللی توسط شركت ارتباطات زيرساخت كه يكی از گام های مهم در پياده‌ سازی الزامات شبكه ی ملی اطلاعات است، تعرفه‌ های انتقال و دسترسی بازنگری شد.

عباسی هدف اصلی از تغيير تعرفه‌ ها در اين بخش را بهره‌ مندی كاربران نهایی از سرعت و كيفيت بهتر به ويژه در دسترسی به ترافيك داخلی عنوان کرده و افزوده است: «با ابلاغ و اجرای مصوبه‌ های جلسه ی ۲۳۷ كميسيون، تعرفه ی دسترسی ثابت بين ۱۶ تا ۳۰ درصد و تعرفه ی آزاد استفاده از ديتای سيار ۲۰ درصد كاهش می يابد. با توجه به ايجاد مراكز تبادل داده (IXP)، با تغيير و ابلاغ تعرفه‌ ها، زمينه برای توسعه ی خدمات و محتوای داخلی بيشتر از قبل فراهم شده و براساس چارچوب تعيين شده، تعرفه ی دسترسی به ترافيك داخلی كاهش بسيار بيشتری خواهد داشت».

معاون بررسی های فنی و صدور پروانه ی رگولاتوری، تعيين جايگاه شركت زيرساخت در حوزه ی عمده‌ فروشی پهنای باند و واگذاری خرده‌ فروشی خدمات به ساير شركت ها، ترغيب به فراهم كردن لايه ی ۲ برای تضمين كيفيت انتها به انتها و تغيير گام به گام روش حجمی در سرويس ثابت به روش غير حجمی را از رويكرد های مؤثر در تصويب و ابلاغ مصوبه‌ های جلسه ی ۲۳۷ كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات عنوان كرد.

The post appeared first on .

تعرفه‌ های انتقال و دسترسی به اینترنت ثابت و سيار كاهش يافت

صادق عباسی شاهكوه، معاون بررسی های فنی و صدور پروانه ی رگولاتوری از ابلاغ مصوبه های جلسه ی ۲۳۷ كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات درباره ی تغيير تعرفه‌ های پهنای باند اينترنت بين‌ الملل زيرساخت، انتقال لايه ی ۲ و ۳ در شبكه ی زيرساخت و غير زيرساخت و دسترسی ثابت و سيار خبر داده است.

وی در این باره گفته است: «به موازات اجرای مصوبه ی ۲۱۴ كميسيون مبنی بر ايجاد مراكز تبادل داده (IXP) در درگاه های بين‌ المللی توسط شركت ارتباطات زيرساخت كه يكی از گام های مهم در پياده‌ سازی الزامات شبكه ی ملی اطلاعات است، تعرفه‌ های انتقال و دسترسی بازنگری شد.

عباسی هدف اصلی از تغيير تعرفه‌ ها در اين بخش را بهره‌ مندی كاربران نهایی از سرعت و كيفيت بهتر به ويژه در دسترسی به ترافيك داخلی عنوان کرده و افزوده است: «با ابلاغ و اجرای مصوبه‌ های جلسه ی ۲۳۷ كميسيون، تعرفه ی دسترسی ثابت بين ۱۶ تا ۳۰ درصد و تعرفه ی آزاد استفاده از ديتای سيار ۲۰ درصد كاهش می يابد. با توجه به ايجاد مراكز تبادل داده (IXP)، با تغيير و ابلاغ تعرفه‌ ها، زمينه برای توسعه ی خدمات و محتوای داخلی بيشتر از قبل فراهم شده و براساس چارچوب تعيين شده، تعرفه ی دسترسی به ترافيك داخلی كاهش بسيار بيشتری خواهد داشت».

معاون بررسی های فنی و صدور پروانه ی رگولاتوری، تعيين جايگاه شركت زيرساخت در حوزه ی عمده‌ فروشی پهنای باند و واگذاری خرده‌ فروشی خدمات به ساير شركت ها، ترغيب به فراهم كردن لايه ی ۲ برای تضمين كيفيت انتها به انتها و تغيير گام به گام روش حجمی در سرويس ثابت به روش غير حجمی را از رويكرد های مؤثر در تصويب و ابلاغ مصوبه‌ های جلسه ی ۲۳۷ كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات عنوان كرد.

The post appeared first on .

تعرفه‌ های انتقال و دسترسی به اینترنت ثابت و سيار كاهش يافت