تعداد کاربران iOS در بریتانیا و آمریکا، رو به افزایش است

کمپانی تحقیقات بازار Kantar به تازگی جدیدترین گزارش درصد مالکیت بازار پلتفرم ها و برند های مختلف گوشی های هوشمند را منتشر نموده است.

تعداد کاربران iOS در بریتانیا و آمریکا، رو به افزایش است

(image)
کمپانی تحقیقات بازار Kantar به تازگی جدیدترین گزارش درصد مالکیت بازار پلتفرم ها و برند های مختلف گوشی های هوشمند را منتشر نموده است.
تعداد کاربران iOS در بریتانیا و آمریکا، رو به افزایش است