تعداد اعضای تیم کوجیما، کمتر از 100 بازیساز می باشد

به گزارش ، تیم استودیوی Kojima Productions به مراتب کوچک تر از تیم سابق آقای کوجیما خواهد بود. بدیهی است که خالق سری Metal Gear Solid خواهان یک استودیوی بزرگ است؛ اما نه یک استودیوی خیلی بزرگ… ! او طی صحبت های اخیر خود در این مورد : 

“هدف من این است که تعداد کارکنان را زیر 100 نفر نگه دارم. من در جستوجوی تکنولوژی و فناوری هستم؛ در همین زمان، کارکنان جدیدی هم استخدام می کنم. همچنین از استودیوی … هم بازدید می کنم تا برای ساخت و تکمیل استودیوی خود، از آن الهام گیرم.”

کوجیما افزود که یکی از نکاتی که ایشان از کار با تیم 200 نفره‌ی سازنده‌ی MGS V درس گرفت، این است که وقتی تعداد بازیسازان و کارکنان استودیو کمتر باشد، خالق و کارگردان بازی می تواند ارتباط موثر تری با توسعه دهندگان ایجاد کند.

تعداد اعضای تیم کوجیما، کمتر از 100 بازیساز می باشد

(image)

به گزارش ، تیم استودیوی Kojima Productions به مراتب کوچک تر از تیم سابق آقای کوجیما خواهد بود. بدیهی است که خالق سری Metal Gear Solid خواهان یک استودیوی بزرگ است؛ اما نه یک استودیوی خیلی بزرگ… ! او طی صحبت های اخیر خود در این مورد : 

“هدف من این است که تعداد کارکنان را زیر 100 نفر نگه دارم. من در جستوجوی تکنولوژی و فناوری هستم؛ در همین زمان، کارکنان جدیدی هم استخدام می کنم. همچنین از استودیوی … هم بازدید می کنم تا برای ساخت و تکمیل استودیوی خود، از آن الهام گیرم.”

کوجیما افزود که یکی از نکاتی که ایشان از کار با تیم 200 نفره‌ی سازنده‌ی MGS V درس گرفت، این است که وقتی تعداد بازیسازان و کارکنان استودیو کمتر باشد، خالق و کارگردان بازی می تواند ارتباط موثر تری با توسعه دهندگان ایجاد کند.

تعداد اعضای تیم کوجیما، کمتر از 100 بازیساز می باشد