تصویب قوانین اتصال متقابل اپراتور ها توسط کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، در راستای حل اختلافات در زمینه ی برقراری ارتباط میان اپراتور ها، مقررات حاکم بر نحوه ی اتصال متقابل آنها را به تصویب رسانده است. اتصال متقابل، به اتصال شبکه ی دو اپراتور برای تبادل ترافیک گفته می شود به نحوی که مشترکان این اپراتور ها بتوانند با هم ارتباط برقرار کنند.

روش محاسبه و تعیین نرخ اتصال متقابل برای هر سرویس، تا قبل از این مصوبه محل اختلاف اپراتور های موبایل و مخابرات بود. در همین راستا کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه ی شماره ی ۲۳۴ خود در خصوص مقررات حاکم بر اتصال متقابل بین شبکه های اپراتوری تصمیم گیری کرده است.

تدوین روال قانونی، تنظیمات فنی و اجرایی بین اپراتور های شبکه با هدف توانمندسازی کاربران یک شبکه برای برقراری ارتباط با کاربران شبکه ی دیگر، از جمله اهداف این مصوبه عنوان شده است. در این راستا ارائه راهکار برای بهبود نحوه برقراری ارتباط بین شبکه‌ها و سرویس‌دهی به مشتریان توسط اپراتورها و افزایش کیفیت سرویس دهی مدنظر قرار گرفته است.

شرایط تعیین نرخ اتصال متقابل، تعیین روش‌ های صدور صورت‌ حساب و پرداخت هزینه ی اتصال متقابل، پیش‌ بینی روش‌ های جبران خسارت احتمالی حاصل از قرارداد و استاندارد های قابل اجرا در اتصال متقابل، از جمله مواردی هستند که رگولاتوری در این مصوبه مد نظر قرار داده است.

به این ترتیب از این پس تمامی اپراتور های ارتباطی دارای پروانه ی فعالیت از سازمان تنظیم مقررات ارتباطات که دارای خدمات متناظر هستند، موظف به برقراری اتصال متقابل با یکدیگر (اینترکانکشن) به صورت «غیر تبعیض‌ آمیز» خواهند بود. اپراتور ها موظفند حداکثر ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ ابلاغ این مقررات، نسبت به عقد قرارداد با سایر اپراتور ها اقدام کنند.

در صورتی که اپراتور ها بر سر هزینه ی برقراری این اتصال با یکدیگر به توافق نرسند، هزینه ی یاد شده به صورت مساوی بین آنها تقسیم خواهد شد. برقراری تماس های اضطراری نیز بر عهده ی اپراتورهاست و در صورت هدایت و حمل ترافیک مربوط به اینگونه تماس ها از شبکه ی اپراتور دیگر، هزینه های مربوط به عهده اپراتور مبداء خواهد بود.

رگولاتوری تاکید کرده است که در صورت بروز اختلاف در تعیین نرخ اتصال متقابل، نرخ های تعیین شده از سوی این کمیسیون ملاک خواهند بود. اپراتورها نیز موظف شده اند برای فراهم کردن امکان نظارت رگولاتوری بر کیفیت خدمات ارائه شده بین اپراتورها و همچنین نظارت برانتقال ترافیک اتصال متقابل براساس قوانین و مقررات، سیستمی برای ارتباط با رگولاتوری ایجاد کنند. .

این مقررات به عنوان مقررات تکمیلی موافقت نامه ی پروانه‌ های صادره در حوزه تلفن ثابت و همراه وضع شده است و رعایت آن برای تمامی اپراتور های این بخش الزامی است.

The post appeared first on .

تصویب قوانین اتصال متقابل اپراتور ها توسط کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، در راستای حل اختلافات در زمینه ی برقراری ارتباط میان اپراتور ها، مقررات حاکم بر نحوه ی اتصال متقابل آنها را به تصویب رسانده است. اتصال متقابل، به اتصال شبکه ی دو اپراتور برای تبادل ترافیک گفته می شود به نحوی که مشترکان این اپراتور ها بتوانند با هم ارتباط برقرار کنند.

روش محاسبه و تعیین نرخ اتصال متقابل برای هر سرویس، تا قبل از این مصوبه محل اختلاف اپراتور های موبایل و مخابرات بود. در همین راستا کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه ی شماره ی ۲۳۴ خود در خصوص مقررات حاکم بر اتصال متقابل بین شبکه های اپراتوری تصمیم گیری کرده است.

تدوین روال قانونی، تنظیمات فنی و اجرایی بین اپراتور های شبکه با هدف توانمندسازی کاربران یک شبکه برای برقراری ارتباط با کاربران شبکه ی دیگر، از جمله اهداف این مصوبه عنوان شده است. در این راستا ارائه راهکار برای بهبود نحوه برقراری ارتباط بین شبکه‌ها و سرویس‌دهی به مشتریان توسط اپراتورها و افزایش کیفیت سرویس دهی مدنظر قرار گرفته است.

شرایط تعیین نرخ اتصال متقابل، تعیین روش‌ های صدور صورت‌ حساب و پرداخت هزینه ی اتصال متقابل، پیش‌ بینی روش‌ های جبران خسارت احتمالی حاصل از قرارداد و استاندارد های قابل اجرا در اتصال متقابل، از جمله مواردی هستند که رگولاتوری در این مصوبه مد نظر قرار داده است.

به این ترتیب از این پس تمامی اپراتور های ارتباطی دارای پروانه ی فعالیت از سازمان تنظیم مقررات ارتباطات که دارای خدمات متناظر هستند، موظف به برقراری اتصال متقابل با یکدیگر (اینترکانکشن) به صورت «غیر تبعیض‌ آمیز» خواهند بود. اپراتور ها موظفند حداکثر ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ ابلاغ این مقررات، نسبت به عقد قرارداد با سایر اپراتور ها اقدام کنند.

در صورتی که اپراتور ها بر سر هزینه ی برقراری این اتصال با یکدیگر به توافق نرسند، هزینه ی یاد شده به صورت مساوی بین آنها تقسیم خواهد شد. برقراری تماس های اضطراری نیز بر عهده ی اپراتورهاست و در صورت هدایت و حمل ترافیک مربوط به اینگونه تماس ها از شبکه ی اپراتور دیگر، هزینه های مربوط به عهده اپراتور مبداء خواهد بود.

رگولاتوری تاکید کرده است که در صورت بروز اختلاف در تعیین نرخ اتصال متقابل، نرخ های تعیین شده از سوی این کمیسیون ملاک خواهند بود. اپراتورها نیز موظف شده اند برای فراهم کردن امکان نظارت رگولاتوری بر کیفیت خدمات ارائه شده بین اپراتورها و همچنین نظارت برانتقال ترافیک اتصال متقابل براساس قوانین و مقررات، سیستمی برای ارتباط با رگولاتوری ایجاد کنند. .

این مقررات به عنوان مقررات تکمیلی موافقت نامه ی پروانه‌ های صادره در حوزه تلفن ثابت و همراه وضع شده است و رعایت آن برای تمامی اپراتور های این بخش الزامی است.

The post appeared first on .

تصویب قوانین اتصال متقابل اپراتور ها توسط کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات