برنامه تماس گوگل بر روی گوشی های غیر نکسوزی هم اجرا می شود؟

کمپانی گوگل در حال اجباری کردن استفاده از برنامه های خود به عنوان برنامه های اصلی در بسیاری از محصولات آندرویدی است.

برنامه تماس گوگل بر روی گوشی های غیر نکسوزی هم اجرا می شود؟

(image)
کمپانی گوگل در حال اجباری کردن استفاده از برنامه های خود به عنوان برنامه های اصلی در بسیاری از محصولات آندرویدی است.
برنامه تماس گوگل بر روی گوشی های غیر نکسوزی هم اجرا می شود؟