با Google Expeditions به سفرهای علمی مجازی بروید

کمپانی گوگل به تازگی برنامه پیشتاز سفرهای علمی مجازی خود یا همان VR Expeditions را برای عموم عرضه نموده است.

با Google Expeditions به سفرهای علمی مجازی بروید

(image)
کمپانی گوگل به تازگی برنامه پیشتاز سفرهای علمی مجازی خود یا همان VR Expeditions را برای عموم عرضه نموده است.
با Google Expeditions به سفرهای علمی مجازی بروید