با استفاده از پروتئین خرس آبی، می توان DNA انسان را در برابر تشعشعات مضر محافظت کرد

تاردیگریدها به سبب ظاهری که دارند به خرس های آبی معروف شده اند. این جانوران شدت دوست، قادر هستند تا در بدترین شرایط ممکن، کم آبی، گرما و سرمای شدید و حتی مکانی بدون اکسیژن (مثل فضا) دوام آورده و بدون آنکه از بین بروند به بقای خود ادامه دهند.

خرس های آبی به قدری سخت جان هستند که دانشمندان ژاپنی به مدت 30 سال گروهی از این جانوران را منجمد کرده بودند و پس از این مدت دو نمونه از آن ها هنوز زنده مانده بودند.

حالا چه می شود اگر با همان تکنیکی که خرس های آبی زنده می مانند، ما هم سلول های بدن خود را مجز کنیم؟ در حقیقت، DNA این جانور توسط پروتئینی محافظت می شود که آن را در برابر تشعشعات مضر محافظت می شود.

حالا محققین دانشگاه توکیو در پژوهشی جدید موفق شدند تا DNA پوشیده در این پروتئین ها را توسط اشعه اکس بمباران کنند. نتیجه این که فقط نیمی از DNA تخریب شد در حالی که اگر پروتئین ها نبودند، به طور کل DNA باید از بین می رفت.

این مسئله می تواند در آینده ای نزدیک سبب اتفاقات بزرگی شود اما به شرط آنکه استفاده از آن امکان پذیر باشد.

The post appeared first on .

با استفاده از پروتئین خرس آبی، می توان DNA انسان را در برابر تشعشعات مضر محافظت کرد

تاردیگریدها به سبب ظاهری که دارند به خرس های آبی معروف شده اند. این جانوران شدت دوست، قادر هستند تا در بدترین شرایط ممکن، کم آبی، گرما و سرمای شدید و حتی مکانی بدون اکسیژن (مثل فضا) دوام آورده و بدون آنکه از بین بروند به بقای خود ادامه دهند.

خرس های آبی به قدری سخت جان هستند که دانشمندان ژاپنی به مدت 30 سال گروهی از این جانوران را منجمد کرده بودند و پس از این مدت دو نمونه از آن ها هنوز زنده مانده بودند.

حالا چه می شود اگر با همان تکنیکی که خرس های آبی زنده می مانند، ما هم سلول های بدن خود را مجز کنیم؟ در حقیقت، DNA این جانور توسط پروتئینی محافظت می شود که آن را در برابر تشعشعات مضر محافظت می شود.

حالا محققین دانشگاه توکیو در پژوهشی جدید موفق شدند تا DNA پوشیده در این پروتئین ها را توسط اشعه اکس بمباران کنند. نتیجه این که فقط نیمی از DNA تخریب شد در حالی که اگر پروتئین ها نبودند، به طور کل DNA باید از بین می رفت.

این مسئله می تواند در آینده ای نزدیک سبب اتفاقات بزرگی شود اما به شرط آنکه استفاده از آن امکان پذیر باشد.

The post appeared first on .

با استفاده از پروتئین خرس آبی، می توان DNA انسان را در برابر تشعشعات مضر محافظت کرد