بازی های مجانی اکتبر برای اعضای Xbox Live Gold

امروز وارد اکتبر شدیم و اعضای Xbox Live Gold می توانند بازی های مجانی بیشتری از   و  دریافت کنند.

همانطور که از قبل مشخص شده بود، بازی برای Xbox One مجانی شد، همچنین بازی برای Xbox 360.

بازی نیز از 15 اکتبر مجانی خواهد شد.

بازی های و از حالت مجانی خارج شدند.

لیست کامل بازی های مجانی اکتبر به شرح زیر است:

 Xbox One

  • Super Mega Baseball: Extra Innings (October 1-31)
  • The Escapists (October 16-November 15)
  • Assassin’s Creed Chronicles: China (September 16-October 15)

Xbox 360

  • I Am Alive (October 1-15)
  • MX vs. ATV Reflex (October 16-31)

بازی های مجانی اکتبر برای اعضای Xbox Live Gold

 

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

بازی های مجانی اکتبر برای اعضای Xbox Live Gold

امروز وارد اکتبر شدیم و اعضای Xbox Live Gold می توانند بازی های مجانی بیشتری از   و  دریافت کنند.

همانطور که از قبل مشخص شده بود، بازی برای Xbox One مجانی شد، همچنین بازی برای Xbox 360.

بازی نیز از 15 اکتبر مجانی خواهد شد.

بازی های و از حالت مجانی خارج شدند.

لیست کامل بازی های مجانی اکتبر به شرح زیر است:

 Xbox One

  • Super Mega Baseball: Extra Innings (October 1-31)
  • The Escapists (October 16-November 15)
  • Assassin’s Creed Chronicles: China (September 16-October 15)

Xbox 360

  • I Am Alive (October 1-15)
  • MX vs. ATV Reflex (October 16-31)

بازی های مجانی اکتبر برای اعضای Xbox Live Gold

 

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

بازی های مجانی اکتبر برای اعضای Xbox Live Gold