امکان انداختن عکس سلفی در قالب شخصیت های کارتونی توسط FaceRig

FaceRig برنامه ای است که به شما اجازه می دهد تا در نقش یک شخصیت کارتون یا بازی، عکس سلفی بیاندازید.

امکان انداختن عکس سلفی در قالب شخصیت های کارتونی توسط FaceRig

(image)
FaceRig برنامه ای است که به شما اجازه می دهد تا در نقش یک شخصیت کارتون یا بازی، عکس سلفی بیاندازید.
امکان انداختن عکس سلفی در قالب شخصیت های کارتونی توسط FaceRig