افزوده شدن قابلیت تماس ویدیویی به واتس اپ در آینده نزدیک

در ماه دسامبر شایعه منتشر شد مبنی بر این که واتس اپ قصد دارد تا امکان تماس ویدیویی را به قابلیت های خود بیفزاید.

افزوده شدن قابلیت تماس ویدیویی به واتس اپ در آینده نزدیک

(image)
در ماه دسامبر شایعه منتشر شد مبنی بر این که واتس اپ قصد دارد تا امکان تماس ویدیویی را به قابلیت های خود بیفزاید.
افزوده شدن قابلیت تماس ویدیویی به واتس اپ در آینده نزدیک