استفاده از یک برنامه با چند حساب کاربری با Parallel Space

تا به حال شده که به استفاده از یک برنامه پیام رسان با چند حساب کاربری احتیاج پیدا کرده باشید؟

استفاده از یک برنامه با چند حساب کاربری با Parallel Space