اخترشناسان برای اولین بار تصویر آب منجمد حول یک ستاره جوان را به ثبت رسانده اند

تصویری که در بالا مشاهده می کنید، بازآفرینی هنری پدیده ای است که به تازگی تلسکوپی موفق شده است برای اولین بار تصویر آن را به ثبت برساند. حلقه ی روشن بیرونی، ذرات آب منجمد حول یک ستاره ی جوان را در فضا نشان می دهد. این یافته ی جدید می تواند دانسته های ما در مورد نحوه ی شکل گیری سیارات را به کلی متحول کند.

شرایط به شدت نامساعدی که حول ستاره های جوان وجود دارد باعث می شود آب از حالت گاز بدون تبدیل شدن به حالت مایع، مستقیماً به شکل جامد در بیاید. منطقه ای که این اتفاق در آن رخ می دهد «خط بخارات منجمد آب» نامیده می شود. این خط، صرفاً به این دلیل دیده شده که ستاره ی مذکور یعنی V883 Orionis، با زبانه ی بسیار عظیمی که دارد آن را از صفحه ی پیش-سیاره ای خود به سمت بیرون پس زده است. صفحه ی پیش-سیاره ای همان جایی است که سیاره ها در آن شکل می گیرند. در واقع همین موضوع بوده که کل این محدوده را برای رادیوتلسکوپ ALMA قابل رؤیت کرده است.

اهمیت این پدیده صرفاً به جنبه ی بصری آن خلاصه نمی شود. این یافته ی جدید بر دانش ما از نحوه ی شکل گیری سیارات نیز اثر می گذارد. محققان ESO می گویند فکر می کنند موقعیت یک سیاره ی در حال شکل گیری در محدوده ی حلقه ی بخارات منجمد آب، خود را در شکل نهایی سیاره نشان خواهد داد. اگر سیاره ی مذکور در محدوده ی داخلی این خط باشد که آب موجود در آن به شکل گاز است، سیاره ای که در نهایت پدید می آید مثل زمین سخت می شود. اما سیاره های شکل گرفته در محدوده ی بیرونی این خط که آب موجود در آن به شکل جامد در می آید، در نهایت به شکل غول های گازی مثل مشتری در خواهند آمد.

محققان که حالا توانسته اند نگاه نسبتاً خوبی به درون این محدوده بیاندازند، امید دارند در مورد نقش حلقه ی بخارات منجمد آب در فرایند شکل گیری سیارات به نتایج بیشتری برسند.

The post appeared first on .

اخترشناسان برای اولین بار تصویر آب منجمد حول یک ستاره جوان را به ثبت رسانده اند

تصویری که در بالا مشاهده می کنید، بازآفرینی هنری پدیده ای است که به تازگی تلسکوپی موفق شده است برای اولین بار تصویر آن را به ثبت برساند. حلقه ی روشن بیرونی، ذرات آب منجمد حول یک ستاره ی جوان را در فضا نشان می دهد. این یافته ی جدید می تواند دانسته های ما در مورد نحوه ی شکل گیری سیارات را به کلی متحول کند.

شرایط به شدت نامساعدی که حول ستاره های جوان وجود دارد باعث می شود آب از حالت گاز بدون تبدیل شدن به حالت مایع، مستقیماً به شکل جامد در بیاید. منطقه ای که این اتفاق در آن رخ می دهد «خط بخارات منجمد آب» نامیده می شود. این خط، صرفاً به این دلیل دیده شده که ستاره ی مذکور یعنی V883 Orionis، با زبانه ی بسیار عظیمی که دارد آن را از صفحه ی پیش-سیاره ای خود به سمت بیرون پس زده است. صفحه ی پیش-سیاره ای همان جایی است که سیاره ها در آن شکل می گیرند. در واقع همین موضوع بوده که کل این محدوده را برای رادیوتلسکوپ ALMA قابل رؤیت کرده است.

اهمیت این پدیده صرفاً به جنبه ی بصری آن خلاصه نمی شود. این یافته ی جدید بر دانش ما از نحوه ی شکل گیری سیارات نیز اثر می گذارد. محققان ESO می گویند فکر می کنند موقعیت یک سیاره ی در حال شکل گیری در محدوده ی حلقه ی بخارات منجمد آب، خود را در شکل نهایی سیاره نشان خواهد داد. اگر سیاره ی مذکور در محدوده ی داخلی این خط باشد که آب موجود در آن به شکل گاز است، سیاره ای که در نهایت پدید می آید مثل زمین سخت می شود. اما سیاره های شکل گرفته در محدوده ی بیرونی این خط که آب موجود در آن به شکل جامد در می آید، در نهایت به شکل غول های گازی مثل مشتری در خواهند آمد.

محققان که حالا توانسته اند نگاه نسبتاً خوبی به درون این محدوده بیاندازند، امید دارند در مورد نقش حلقه ی بخارات منجمد آب در فرایند شکل گیری سیارات به نتایج بیشتری برسند.

The post appeared first on .

اخترشناسان برای اولین بار تصویر آب منجمد حول یک ستاره جوان را به ثبت رسانده اند