احتمال سایبری بودن منشأ آتش سوزی های مراکز پتروشیمی رد شد

همان گونه که احتمالاً به خاطر دارید مدتی پیش چند آتش سوزی در مراکز مختلف پتروشیمی و صنعتی، خسارات زیادی در کشور ما به بار آورد که همین امر منشأ این آتش سوزی ها را در هاله ای از ابهام فرو برد.

سید هادی سجادی، معاون امنیت سازمان فناوری اطلاعات ایران در همان زمان از در مراکز پتروشیمی خبر داد و گفت: «با توجه به گمانه زنی ها در مورد منشأ تهدیدات سایبری در آتش سوزی‌ های اخیر تاسیسات صنعتی کشور، مرکز ملی فضای مجازی بررسی این موضوع را در دستور کار دارد».

حال دبیر شورای عالی فضای مجازی با اعلام نتایج بررسی تیم‌ های اعزامی ویژه به محل آتش‌ سوزی‌ های اخیر گفته است: «موضوعی دال بر حمله ی سایبری در حوادث اخیر به اثبات نرسید».

ابوالحسن فیروزآبادی درباره ی نتایج ارزیابی تیم‌ های ویژه ی این شورا برای بررسی منشأ سایبری آتش‌سوزی‌ های مورد اشاره، در این خصوص اظهار داشته است: «تیم‌ های ویژه در تاریخ مقرر گزارش خود را به شورا ارائه دادند و این گزارش را به مسئولین منعکس کردیم اما موضوعی که ثابت کند براساس حمله ی سایبری حادثه‌ ای اتفاق افتاده به اثبات نرسید».

وی افزوده است: «به این ترتیب موضوع احتمال حملات سایبری در آتش‌ سوزی‌ های اخیر با رد حمله ی سایبری به پایان رسید. اما در حین بازدید هایی که این تیم‌ های ویژه از مناطق حادثه دیده داشتند اشکالاتی ملاحظه شد که امیدواریم این اشکالات رفع شود».

The post appeared first on .

احتمال سایبری بودن منشأ آتش سوزی های مراکز پتروشیمی رد شد

همان گونه که احتمالاً به خاطر دارید مدتی پیش چند آتش سوزی در مراکز مختلف پتروشیمی و صنعتی، خسارات زیادی در کشور ما به بار آورد که همین امر منشأ این آتش سوزی ها را در هاله ای از ابهام فرو برد.

سید هادی سجادی، معاون امنیت سازمان فناوری اطلاعات ایران در همان زمان از در مراکز پتروشیمی خبر داد و گفت: «با توجه به گمانه زنی ها در مورد منشأ تهدیدات سایبری در آتش سوزی‌ های اخیر تاسیسات صنعتی کشور، مرکز ملی فضای مجازی بررسی این موضوع را در دستور کار دارد».

حال دبیر شورای عالی فضای مجازی با اعلام نتایج بررسی تیم‌ های اعزامی ویژه به محل آتش‌ سوزی‌ های اخیر گفته است: «موضوعی دال بر حمله ی سایبری در حوادث اخیر به اثبات نرسید».

ابوالحسن فیروزآبادی درباره ی نتایج ارزیابی تیم‌ های ویژه ی این شورا برای بررسی منشأ سایبری آتش‌سوزی‌ های مورد اشاره، در این خصوص اظهار داشته است: «تیم‌ های ویژه در تاریخ مقرر گزارش خود را به شورا ارائه دادند و این گزارش را به مسئولین منعکس کردیم اما موضوعی که ثابت کند براساس حمله ی سایبری حادثه‌ ای اتفاق افتاده به اثبات نرسید».

وی افزوده است: «به این ترتیب موضوع احتمال حملات سایبری در آتش‌ سوزی‌ های اخیر با رد حمله ی سایبری به پایان رسید. اما در حین بازدید هایی که این تیم‌ های ویژه از مناطق حادثه دیده داشتند اشکالاتی ملاحظه شد که امیدواریم این اشکالات رفع شود».

The post appeared first on .

احتمال سایبری بودن منشأ آتش سوزی های مراکز پتروشیمی رد شد