آیفون، موثرترین گجت تمام دوران از نظر نشریه تایم

نشریه بریتانیایی تایم به تازگی لیستی 50 تایی از موثرترین گجت های تمام دوران عرضه نموده است.

آیفون، موثرترین گجت تمام دوران از نظر نشریه تایم

(image)
نشریه بریتانیایی تایم به تازگی لیستی 50 تایی از موثرترین گجت های تمام دوران عرضه نموده است.
آیفون، موثرترین گجت تمام دوران از نظر نشریه تایم