به تازگی سونی فراخوان کاری برای بخشی به نام Early Access یا دسترسی زود هنگام داده است، حال شاید سوال هایی برای شما پیش بیاید مثل این که دسترسی زود هنگام چیست و یا این موضوع به چه درد سونی میخورد ؟ برای ادامه خبر و پی بردن به جواب این سوال ها با گیمفا […]