آپدیت جدید گوگل، به شما در مورد تماس های مزاحم هشدار می دهد

کمپانی گوگل به تازگی آپدیتی را برای برنامه تماس خود یا Phone App، عرضه نموده است.

آپدیت جدید گوگل، به شما در مورد تماس های مزاحم هشدار می دهد

(image)
کمپانی گوگل به تازگی آپدیتی را برای برنامه تماس خود یا Phone App، عرضه نموده است.
آپدیت جدید گوگل، به شما در مورد تماس های مزاحم هشدار می دهد