آقای Yves Guillemot، رئیس کمپانی Ubisoft، در جریان گزارش مالی سال ۲۰۱۴ اذعان داشت که ۳۰ % از بازیهایی که در سال گذشته برای کنسول ها منتشر شد، در سبک جهان آزاد بوده اند. آقای Yves Guillemot، رئیس کمپانی Ubisoft در جریان گزارش مالی دیروز، ضمن بیان این که  ۵ عنوان پرفروش سال گذشته، عناوین جهان آزاد بوده اند گفت : در […]