فیسبوک تا هفتم جولای آلبوم های عکس کاربرانش را پاک می کند

کمپانی فیسبوک دست به اتخاذ یک سیاست جدید زده و به کاربرانش در مورد تصاویر ذخیره شده بر روی صفحه کاربری شان، هشدار داده است.

فیسبوک تا هفتم جولای آلبوم های عکس کاربرانش را پاک می کند

(image)
کمپانی فیسبوک دست به اتخاذ یک سیاست جدید زده و به کاربرانش در مورد تصاویر ذخیره شده بر روی صفحه کاربری شان، هشدار داده است.
فیسبوک تا هفتم جولای آلبوم های عکس کاربرانش را پاک می کند