Neon Drive یک بازی اتومبیل رانی با یاداوری خاطرات VHS ها

بازی هایی مانند Neon Drive به ما این اطمینان خاطر را می دهند که روح و سرگرمی های دهه 80 هنوز نمرده است.

Neon Drive یک بازی اتومبیل رانی با یاداوری خاطرات VHS ها

(image)
بازی هایی مانند Neon Drive به ما این اطمینان خاطر را می دهند که روح و سرگرمی های دهه 80 هنوز نمرده است.
Neon Drive یک بازی اتومبیل رانی با یاداوری خاطرات VHS ها