Mozo، از معدود کمپانی های تولیدکننده کیس های مختلف برای ویندوزفون ها

تا چند سال پیش و تا قبل از واگذاری حق امتیاز نوکیا به مایکروسافت، تنوع ویندوزفون ها از نظر تعداد، طراحی و رنگ زیاد بود.

Mozo، از معدود کمپانی های تولیدکننده کیس های مختلف برای ویندوزفون ها

(image)
تا چند سال پیش و تا قبل از واگذاری حق امتیاز نوکیا به مایکروسافت، تنوع ویندوزفون ها از نظر تعداد، طراحی و رنگ زیاد بود.
Mozo، از معدود کمپانی های تولیدکننده کیس های مختلف برای ویندوزفون ها