Kodak یک گوشی هوشمند آندرویدی را وارد بازار می کند

Kodak یک نام بزرگ در صنعت عکاسی است و کمتر برندی دارای شهرت مشابه کداک، می باشد.

Kodak یک گوشی هوشمند آندرویدی را وارد بازار می کند

(image)
Kodak یک نام بزرگ در صنعت عکاسی است و کمتر برندی دارای شهرت مشابه کداک، می باشد.
Kodak یک گوشی هوشمند آندرویدی را وارد بازار می کند