ظلمت شب همچون ابری سیاه بر سراسر شهر چادری قطور کشیده است.امید به واژه ای غریب تبدیل شده و هر فرد به دنبال راه فراریست.به راستی کدامین گناه سبب چنین عذابی می شود؟آیا بشر باری دیگر پرتوی نور آزادی را از لا به لای برگ های سیاه و کبود شده روزگار می بیند؟ زامبی های […]