گوگل پلی برنامه های دارای آمار دروغین دانلود را حذف می کند

گوگل از رقابت شدید و تنگاتنگی که برای کسب درآمد از طریق ساختن برنامه های آندرویدی برای گوگل پلی در جریان می باشد، به خوبی آگاهی دارد.

گوگل پلی برنامه های دارای آمار دروغین دانلود را حذف می کند

(image)
گوگل از رقابت شدید و تنگاتنگی که برای کسب درآمد از طریق ساختن برنامه های آندرویدی برای گوگل پلی در جریان می باشد، به خوبی آگاهی دارد.
گوگل پلی برنامه های دارای آمار دروغین دانلود را حذف می کند