گوگل زنان شاغل را با ساخت شکلک های جدید Emoji، گرامی می دارد!

استفاده از شکلک های ریز موسوم به اموجی یا Emoji، امروزه به بخش جدایی ناپذیر مکالمات متنی در دستگاه های هوشمند تبدیل شده است.

گوگل زنان شاغل را با ساخت شکلک های جدید Emoji، گرامی می دارد!

(image)
استفاده از شکلک های ریز موسوم به اموجی یا Emoji، امروزه به بخش جدایی ناپذیر مکالمات متنی در دستگاه های هوشمند تبدیل شده است.
گوگل زنان شاغل را با ساخت شکلک های جدید Emoji، گرامی می دارد!