گوگل تولید سری نکسوز خود را برای همیشه متوقف نمود

در حال حاضر کمتر کسی در جهان زندگی می کند که از عرضه گوشی های جدید گوگل با خبر نشده باشد.

گوگل تولید سری نکسوز خود را برای همیشه متوقف نمود

(image)
در حال حاضر کمتر کسی در جهان زندگی می کند که از عرضه گوشی های جدید گوگل با خبر نشده باشد.
گوگل تولید سری نکسوز خود را برای همیشه متوقف نمود