کابل فیبر نوری بافو BAFO Fiber Optic Cable Duplex Multi-Mode (62.5/125um ) LC to LC 3.0mm

BAFO Fiber Optic Cable Duplex Multi-Mode (62.5/125um ) LC to LC 3.0mm

  • دارای پهنای باند بیشتر نسبت به کابل های فلزی
  • ضخامت و وزن کمتر نسبت به سیم های فلزی
  • امکان انتقال داده های آنالوگ و دیجیتال
  • مقاومت و طول عمر بیشتر

کابل فیبر نوری بافو BAFO Fiber Optic Cable Duplex Multi-Mode (62.5/125um ) LC to LC 3.0mm

BAFO Fiber Optic Cable Duplex Multi-Mode (62.5/125um ) LC to LC 3.0mm

  • دارای پهنای باند بیشتر نسبت به کابل های فلزی
  • ضخامت و وزن کمتر نسبت به سیم های فلزی
  • امکان انتقال داده های آنالوگ و دیجیتال
  • مقاومت و طول عمر بیشتر

کابل فیبر نوری بافو BAFO Fiber Optic Cable Duplex Multi-Mode (62.5/125um ) LC to LC 3.0mm