کابل شبکه بافو BAFO Lan Cable Cat.6 Super Flat

کابل LAn بافو Cat.6 Super Flat مدل به طور معمول برای انتقال اطلاعات در محیط شبکه، دسترسی مشترک به دستگاه ها و برنامه های کاربردی، تبادل فایل بین کاربران متصل شده به کار می رود. نرخ انتقال اطلاعات در این مدل در حدود 250 مگابیت بر ثانیه می رسد.

کابل شبکه بافو BAFO Lan Cable Cat.6 Super Flat

کابل LAn بافو Cat.6 Super Flat مدل به طور معمول برای انتقال اطلاعات در محیط شبکه، دسترسی مشترک به دستگاه ها و برنامه های کاربردی، تبادل فایل بین کاربران متصل شده به کار می رود. نرخ انتقال اطلاعات در این مدل در حدود 250 مگابیت بر ثانیه می رسد.

کابل شبکه بافو BAFO Lan Cable Cat.6 Super Flat