هواوی فروش گوشی های خود در سال جدید را به 120 میلیون عدد می رساند

کمپانی هواوی یکی از رکورد داران فروش گوشی های هوشمند در طول یک سال است.

هواوی فروش گوشی های خود در سال جدید را به 120 میلیون عدد می رساند

(image)
کمپانی هواوی یکی از رکورد داران فروش گوشی های هوشمند در طول یک سال است.
هواوی فروش گوشی های خود در سال جدید را به 120 میلیون عدد می رساند