نوجوانی که خودکشی خود را به صورت زنده در برنامه Priscope پخش نمود

پیشرفت تکنولوژی با توجه به جنبه های مثبتی که دارد، جنبه های منفی خود را هم نمایان ساخته است.

نوجوانی که خودکشی خود را به صورت زنده در برنامه Priscope پخش نمود

(image)
پیشرفت تکنولوژی با توجه به جنبه های مثبتی که دارد، جنبه های منفی خود را هم نمایان ساخته است.
نوجوانی که خودکشی خود را به صورت زنده در برنامه Priscope پخش نمود