مکالمه با هندزفری هم خطر تصادف را افزایش می دهد

امروزه زندگی بدون گوشی های هوشمند تقریبا غیر ممکن شده است.

مکالمه با هندزفری هم خطر تصادف را افزایش می دهد

(image)
امروزه زندگی بدون گوشی های هوشمند تقریبا غیر ممکن شده است.
مکالمه با هندزفری هم خطر تصادف را افزایش می دهد