موجودی رنگ آبی موبایل پیکسل تمام شد

امسال گوگل در انتخاب نام رنگ موبایل هایش، شوخ طبعی جالبی را به کار گرفته است. این شرکت می گوید که پیکسل ها در سه رنگ «خیلی نقره ای»، «کاملاً مشکی» و «واقعاً آبی» ارائه می شوند.

در این میان گوگل خبر داده بود که رنگ «واقعاً آبی»، یک نسخه محدود است و در حالی که حدود یک ساعت از معرفی پیکسل ها سپری می شود و امکان ثبت سفارش برای آنها تازه مهیا شده، به نظر می رسد که موجودی رنگ آبی به اتمام رسیده باشد.

با نگاهی به وب سایت گوگل می توان دید که در حال حاضر انتخاب رنگ «واقعاً آبی» ممکن نیست و برای خرید پیکسل، باید به سراغ دو رنگ دیگر بروید.

هستند که ساعتی پیش به شکل رسمی معرفی شدند.

The post appeared first on .

موجودی رنگ آبی موبایل پیکسل تمام شد

امسال گوگل در انتخاب نام رنگ موبایل هایش، شوخ طبعی جالبی را به کار گرفته است. این شرکت می گوید که پیکسل ها در سه رنگ «خیلی نقره ای»، «کاملاً مشکی» و «واقعاً آبی» ارائه می شوند.

در این میان گوگل خبر داده بود که رنگ «واقعاً آبی»، یک نسخه محدود است و در حالی که حدود یک ساعت از معرفی پیکسل ها سپری می شود و امکان ثبت سفارش برای آنها تازه مهیا شده، به نظر می رسد که موجودی رنگ آبی به اتمام رسیده باشد.

با نگاهی به وب سایت گوگل می توان دید که در حال حاضر انتخاب رنگ «واقعاً آبی» ممکن نیست و برای خرید پیکسل، باید به سراغ دو رنگ دیگر بروید.

هستند که ساعتی پیش به شکل رسمی معرفی شدند.

The post appeared first on .

موجودی رنگ آبی موبایل پیکسل تمام شد