ممنوعیت گرفتن عکس سلفی با فک ها در آمریکا!

از زمان بالا گرفتن تب سلفی در جهان تاکنون، شاهد اظهاریه ها و بیانیه های مختلف از سوی مقامات رسمی در ممنوعیت آن بوده ایم.

ممنوعیت گرفتن عکس سلفی با فک ها در آمریکا!

(image)
از زمان بالا گرفتن تب سلفی در جهان تاکنون، شاهد اظهاریه ها و بیانیه های مختلف از سوی مقامات رسمی در ممنوعیت آن بوده ایم.
ممنوعیت گرفتن عکس سلفی با فک ها در آمریکا!