مقامات سیاسی نروژ به Pokemon Go بیشتر از سیاست اهمیت می دهند!

نشست های سیاسی و بازی Pokemon Go یک نقطه مشترک دارند: هر دو خسته کننده هستند!

مقامات سیاسی نروژ به Pokemon Go بیشتر از سیاست اهمیت می دهند!

(image)
نشست های سیاسی و بازی Pokemon Go یک نقطه مشترک دارند: هر دو خسته کننده هستند!
مقامات سیاسی نروژ به Pokemon Go بیشتر از سیاست اهمیت می دهند!