مایکروسافت منتشر کرد: کتاب «کلاودی برای تعالی جهان»

ساتیا نادلا مدیرعامل مایکروسافت و برد اشمیت مدیر ارشد واحد حقوقی این کمپانی در جریان رویدادی که روز گذشته در دوبلین ایرلند برگزار شد، صحبت های جالبی را در مورد پیشرفت های صورت گرفته و البته پروژه های آتی مرتبط با کلاود مطرح نمودند و همزمان از یک کتاب پرده برداشتند!

همانطور که تایید می کنید سرویس های جهانی کلاود سرعت رشد نوآوری و ارائه فناوری های جدید در صنایع مختلف را به شدت دگرگون کرده اند و غالبا نیز دولت ها از همسویی با این روند سریع ناکام مانده اند.

با در نظر داشتن همین نکته بیم آن می رود که تکنولوژی های تازه از پتانسیل های کافی برای تخریب جوامع برخوردار باشند و تا حدودی حتی آزادی، حریم خصوصی و نحوه معاش بشر را تحت تاثیر قرار دهند.

البته باید اشاره کنیم که بشر هم اینک نیز پیامدهای این پیشرفت را در فعالیت های سازمان های امنیتی و اطلاعاتی دنیا احساس کرده و تقریبا همه ما از مناقشات ادامه دار مایکروسافت و دولت آمریکا بر سر دستیابی به اطلاعات کاربران خارجی این شرکت آگاهی داریم.

در هر حال نادلا و اشمیت فرصت به وجود آمده در این رویداد را مغتنم شمرده و در مورد راه های اثرگذاری [البته از نوع نامطلوبش] فناوری روی صنایع، فرهنگ ها و قوانین صحبت کردند. اشمیت در حرف های خود از مقوله ای تحت عنوان «چهارمین انقلاب صنعتی» یاد کرد و مدعی گردید که اغلب پیشرفت های آتی در زندگی بشر به نوعی با کلاود ارتباط پیدا خواهند کرد؛ با در نظر داشتن همین مساله، شاید کسب حقوق اولیه در خصوص کلاود و حریم خصوصی در زمره اصلی ترین اولویت ها قرار بگیرد.

کتاب معرفی شده در این رویداد «کلاودی برای تعالی جهان» نام دارد و نویسنده در آن تلاش نموده برخی از برترین ایده های مطروحه از سوی مایکروسافت را کنار هم قرار دهد که به اعتقاد کارشناسان این شرکت بهتر است دولت ها و جوامع در زمان تصمیم گیری پیرامون کلاود و پیشرفت های تکنولوژیکی آنها را مد نظر داشته باشند.

این کتاب حاوی 78 پیشنهاد یا بهتر بگوییم راهکار است که بسیاری از آنها به مباحثی نظیر حریم خصوصی، امنیت، دسترسی دولت ها به دیتا و اشتراک گذاری بین مرزی اطلاعات مرتبط می شوند.

The post appeared first on .

مایکروسافت منتشر کرد: کتاب «کلاودی برای تعالی جهان»

ساتیا نادلا مدیرعامل مایکروسافت و برد اشمیت مدیر ارشد واحد حقوقی این کمپانی در جریان رویدادی که روز گذشته در دوبلین ایرلند برگزار شد، صحبت های جالبی را در مورد پیشرفت های صورت گرفته و البته پروژه های آتی مرتبط با کلاود مطرح نمودند و همزمان از یک کتاب پرده برداشتند!

همانطور که تایید می کنید سرویس های جهانی کلاود سرعت رشد نوآوری و ارائه فناوری های جدید در صنایع مختلف را به شدت دگرگون کرده اند و غالبا نیز دولت ها از همسویی با این روند سریع ناکام مانده اند.

با در نظر داشتن همین نکته بیم آن می رود که تکنولوژی های تازه از پتانسیل های کافی برای تخریب جوامع برخوردار باشند و تا حدودی حتی آزادی، حریم خصوصی و نحوه معاش بشر را تحت تاثیر قرار دهند.

البته باید اشاره کنیم که بشر هم اینک نیز پیامدهای این پیشرفت را در فعالیت های سازمان های امنیتی و اطلاعاتی دنیا احساس کرده و تقریبا همه ما از مناقشات ادامه دار مایکروسافت و دولت آمریکا بر سر دستیابی به اطلاعات کاربران خارجی این شرکت آگاهی داریم.

در هر حال نادلا و اشمیت فرصت به وجود آمده در این رویداد را مغتنم شمرده و در مورد راه های اثرگذاری [البته از نوع نامطلوبش] فناوری روی صنایع، فرهنگ ها و قوانین صحبت کردند. اشمیت در حرف های خود از مقوله ای تحت عنوان «چهارمین انقلاب صنعتی» یاد کرد و مدعی گردید که اغلب پیشرفت های آتی در زندگی بشر به نوعی با کلاود ارتباط پیدا خواهند کرد؛ با در نظر داشتن همین مساله، شاید کسب حقوق اولیه در خصوص کلاود و حریم خصوصی در زمره اصلی ترین اولویت ها قرار بگیرد.

کتاب معرفی شده در این رویداد «کلاودی برای تعالی جهان» نام دارد و نویسنده در آن تلاش نموده برخی از برترین ایده های مطروحه از سوی مایکروسافت را کنار هم قرار دهد که به اعتقاد کارشناسان این شرکت بهتر است دولت ها و جوامع در زمان تصمیم گیری پیرامون کلاود و پیشرفت های تکنولوژیکی آنها را مد نظر داشته باشند.

این کتاب حاوی 78 پیشنهاد یا بهتر بگوییم راهکار است که بسیاری از آنها به مباحثی نظیر حریم خصوصی، امنیت، دسترسی دولت ها به دیتا و اشتراک گذاری بین مرزی اطلاعات مرتبط می شوند.

The post appeared first on .

مایکروسافت منتشر کرد: کتاب «کلاودی برای تعالی جهان»