شانس تولید واکسن برای ویروس زیکا قوت گرفت

هر روز اخبار خوشحال کننده ای پیرامون ارائه واکسن برای ویروس زیکا ارائه می شود. در ابتدا، محققین دانشگاه هاروارد دو ترکیب کاندیدای واکسن را با موفقیت روی موش های آزمایشگاهی تست کردند که اولین نمونه موفق روی حیوانات به حساب می آید.

در یک آزمایش، موش ها ورژنی از ویروس ساکن و غیر فعال را دریافت کردند و در آزمایش دوم، توالی های دستکاری شده DNA به درون بدن موش انتقال یافت.

لازم است تا آزمایش ها پیش از تایید نهایی، روی حیواناتی با جثه بزرگ تر نیز انجام شود اما قطعا مدت زمان بیشتری هم ارائه آن به طول خواهد انجامید. اما پس از این گزارش، در پژوهشی دیگر که روی میمون های رزوس انجام شده بود، نتایج امیدوار کننده دیگری حاصل شد.

بر اساس این پژوهش که علت ماندن زیکا در خون را توضیح می دهد، می توان امیدوار بود، شاید به زودی واکسنی قطعی برای مقابله با ویروس ساخته شود. در هر صورت، دانشمندان در سراسر دنیا مشغول مطالعه روی عملکرد زیکا هستند و امید می رود که در مدت زمانی کوتاه تر، راه چاره ای برای ریشه کن کردن آن اندیشیده شود.

The post appeared first on .

شانس تولید واکسن برای ویروس زیکا قوت گرفت

هر روز اخبار خوشحال کننده ای پیرامون ارائه واکسن برای ویروس زیکا ارائه می شود. در ابتدا، محققین دانشگاه هاروارد دو ترکیب کاندیدای واکسن را با موفقیت روی موش های آزمایشگاهی تست کردند که اولین نمونه موفق روی حیوانات به حساب می آید.

در یک آزمایش، موش ها ورژنی از ویروس ساکن و غیر فعال را دریافت کردند و در آزمایش دوم، توالی های دستکاری شده DNA به درون بدن موش انتقال یافت.

لازم است تا آزمایش ها پیش از تایید نهایی، روی حیواناتی با جثه بزرگ تر نیز انجام شود اما قطعا مدت زمان بیشتری هم ارائه آن به طول خواهد انجامید. اما پس از این گزارش، در پژوهشی دیگر که روی میمون های رزوس انجام شده بود، نتایج امیدوار کننده دیگری حاصل شد.

بر اساس این پژوهش که علت ماندن زیکا در خون را توضیح می دهد، می توان امیدوار بود، شاید به زودی واکسنی قطعی برای مقابله با ویروس ساخته شود. در هر صورت، دانشمندان در سراسر دنیا مشغول مطالعه روی عملکرد زیکا هستند و امید می رود که در مدت زمانی کوتاه تر، راه چاره ای برای ریشه کن کردن آن اندیشیده شود.

The post appeared first on .

شانس تولید واکسن برای ویروس زیکا قوت گرفت