سامسونگ نخستین انگشتر هوشمند خود را به زودی عرضه می کند

به نظر می رسد که جنبش هوشمند سازی در حال گذر از ساعت و دستبند به سمت لباس ها و سایر ملزومات روزانه انسان است.

سامسونگ نخستین انگشتر هوشمند خود را به زودی عرضه می کند

(image)
به نظر می رسد که جنبش هوشمند سازی در حال گذر از ساعت و دستبند به سمت لباس ها و سایر ملزومات روزانه انسان است.
سامسونگ نخستین انگشتر هوشمند خود را به زودی عرضه می کند