ساخت کوچکترین گیرنده رادیویی توسط محققان دانشگاه هاروارد

محققان دانشکده مهندسی و علوم کاربردی «جان ای پالسن» واقع در دانشگاه هاروارد موفق به ساخت کوچکترین گیرنده رادیویی شدند. این گیرنده که توسط «ناکاملی» در ساختار الماس صورتی و در مقیاس اتمی ساخته شده می تواند در شرایط محیطی بسیار سخت نیز به کار خود ادامه دهد.

گیرنده رادیویی مذکور قادر است در دمای 350 درجه سانتیگراد هم امواج رادیویی را گرفته و تبدیل به صوت کند. از ویژگی های دیگر گیرنده مورد اشاره، سازگاری زیستی است که در نتیجه می توان آن را در بدن انسان جای داد.

اختراع جدید محققان هاروارد توسط یک ناکاملی جزئی در ساختار الماس انجام گرفته؛ به این صورت که یک اتم نیتروژن جایگزین اتم کربن شده و اتم مجاور آن نیز حذف گشته تا تشکیل یک حفره در کنار نیتروژن دهد. ساختار مذکور توانایی انتشار یک فوتون یا تشخیص ضعیف ترین میدان الکترومغناطیسی را خواهد داشت. علاوه بر آن، نقص ایجاد شده قابلیت «» داشته و می تواند اطلاعات را به نور تبدیل کند که در حسگرها و محاسبات کوانتومی مورد استفاده است.

الکترون های موجود در ناکاملی ایجاد شده، توسط لیزر سبز فعال شده و زمانی که امواج رادیویی را دریافت می کنند، آن را به نور قرمز تبدیل می کنند. نور ایجاد شده به وسیله یک فتودیود تبدیل به جریان شده و با استفاده از اسپیکر منجر به ایجاد صوت می شود.

محققان می توانند به کمک آهنرباهای الکتریکی گیرنده رادیویی ساخته شده از الماس ناکامل را تقویت کنند.

The post appeared first on .

ساخت کوچکترین گیرنده رادیویی توسط محققان دانشگاه هاروارد